Locations for Đồ Gỗ Thành Luân. 1
21.0252017 105.8044281 1500 0 relativeToGround 105.8044281,21.0252017,0